Skip to content

PRIVACY POLICY

1. ALLMÄNT

  • Den här integritetspolicyn avser personuppgiftsbehandling för hur MakesYouLocal P/S, Østbanegade 123, 2100 København Ø, Danmark (“MakesYouLocal”) samlar and behandlar information om dig.

1.2   Integritetspolicyn gäller personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in på MakesYouLocals hemsida, www.makesyoulocal.com/sv/

1.3   MakesYouLocal är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. Använd de kontaktuppgifter som finns under punkt 7 för alla förfrågningar.

 

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, I VILKET SYFTE OCH PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND DE BEHANDLAS

2.1 När du besöker www.makesyoulocal.com/sv/ samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av www.makesyoulocal.com/sv, till exempel vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på www.makesyoulocal.com/sv, din IP-adress (inklusive din nätverksplats) och information om din dator.

2.1.1 Syftet är att optimera användarupplevelsen och funktionen för www.makesyoulocal.com/sv samt att bedriva riktad marknadsföring, inklusive retargeting via Facebook och Google. Denna behandling av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja våra intressen att förbättra www.makesyoulocal.com/sv och visa dig relevanta erbjudanden.

2.1.2 Den rättsliga grunden för denna behandling av uppgifter är EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), artikel 6, paragraf 1, punkt (f).

2.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på www.makesyoulocal.com/sv kan det hända att vi samlar in uppgifter om dig som du själv tillhandahåller, till exempel ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, information om vilka produkter du köpt och returnerat (om tillämpligt), leveransförfrågningar och den IP-adress från vilken beställningen gjordes.

2.2.1 Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du beställt och på annat sätt kunna uppfylla vårt avtal med dig, inklusive att vi ska kunna administrera dina rättigheter att returnera varor och lämna in reklamation på felaktiga varor. Vi kan också behandla information om ditt köp för att vi ska kunna uppfylla rättsliga krav, inklusive bokföring och redovisning. Din IP-adress kommer att registreras under köp i detta syfte samt för att vi ska kunna fullfölja våra intressen när det gäller att förhindra bedrägerier.

2.2.2 Den rättsliga grunden för denna behandling av uppgifter är EU:s dataskyddsförordning (GDPR), artikel 6, paragraf 1, punkt (b), (c) och (f).

2.3   När du prenumererar på vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer (om tillämpligt).

2.3.1 Syftet är att fullfölja vårt intresse att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

2.3.2 Den rättsliga grunden för detta är EU:s dataskyddsförordning (GDPR), artikel 6, paragraf 1, punkt (f).

 

3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

 

3.1     Uppgifter kan överlämnas till externa partner som behandlar uppgifterna för vår räkning. Vi använder externa partners för till exempel den tekniska driften och förbättringar av www.makesyoulocal.com/sv, publicering av nyhetsbrev och riktad marknadsföring (inklusive retargeting). Dessa företag är personuppgiftsbiträden som arbetar enligt våra instruktioner och de behandlar uppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Uppgiftsbiträdena får inte använda informationen i något annat syfte än för att uppfylla sitt avtal med oss och de omfattas av ett sekretessavtal om uppgifterna. Vi har ingått skriftliga uppgiftsbehandlingsavtal med alla uppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.

3.2     Två av dessa personuppgiftsbiträden, Google Analytics (från Google LLC) och Facebook Inc., är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av uppgifter till USA har säkerställts genom personuppgiftsbiträdets certifiering enligt EU-U.S. Privacy Shield, artikel 45 i GDPR.

3.2.1   En kopia av Google LLC:s certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.2.2   En kopia av Facebook Inc:s certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

4. DINA RÄTTIGHETER

4.1     För att säkerställa transparens när det gäller behandlingen av dina uppgifter måste vi som personuppgiftsansvariga informera dig om dina rättigheter.

4.2     Rätt till tillgång

4.2.1   Du har rätt att när som helst begära att vi tillhandahåller information om till exempel vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen har, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter som finns (om tillämpligt) och information om källan till uppgifterna.

4.2.2   Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter måste du skicka en skriftlig begäran till info@makesyoulocal.com. Du kan komma att bli ombedd att dokumentera att du är den person du påstår dig vara.

4.3     Rätt till rättelse

4.3.1   Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade av oss. Om du blir medveten om att det finns ett fel i de uppgifter vi har registrerat om dig, ber vi dig lämna in en skriftlig begäran till oss så att dessa uppgifter kan rättas.

4.4     Rätt till radering

4.4.1   I vissa fall har du rätt att få alla eller delar av dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen av uppgifterna. Om fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, till exempel för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

4.5     Rätt att begränsa behandlingen till lagring

4.5.1   I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till enbart lagring, till exempel om du anser att den information vi behandlar om dig är felaktig.

4.6     Rätt till dataportabilitet

4.6.1   I vissa fall har du rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

4.7     Rätt till invändningar

4.7.1   Du har rätt att när som helst rätt invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive all profilering för att kunna rikta vår direktmarknadsföring eftersom denna behandling sker utifrån våra berättigade intressen, se punkterna 2.1 och 2.3. Om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering behöver du rensa dina cookies.

4.7.2   Dessutom har du rätt att när som helst invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför utifrån våra berättigade intressen, se punkterna 2.1 och 2.3.

4.8     Rätt att återkalla samtycke

4.8.1   Du har rätt att när som helst återkalla samtycke som givits till oss för att utföra en viss typ av behandling av personuppgifter, inklusive att skicka elektroniska meddelanden.

4.9     Rätt att klaga

4.9.1   Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten i ditt land angående vår behandling av dina personuppgifter. Du hittar din lokala dataskyddsmyndighet inklusive kontaktuppgifter via följande länk: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Eftersom MakesYouLocal drivs från Danmark, är du också välkommen att kontakta Datatilsynet, www.datatilsynet.dk

 

5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

 

5.1     Uppgifter som samlas in om din användning av www.makesyoulocal.com/sv, se punkt 2.1, kommer att raderas senast ett år efter din sista användning av www.makesyoulocal.com/sv.

5.2     Uppgifter som samlas in i samband med att du prenumererar på vårt nyhetsbrev raderas när ditt samtycke till att få nyhetsbrevet dras tillbaka, såvida vi inte har andra skäl att behandla uppgifterna.

5.3     Uppgifter som samlas in i samband med ett köp du har gjort på www.makesyoulocal.com/sv, se punkt 2.2, kommer vanligtvis att raderas tre år efter utgången av det kalenderår då du gjorde ditt köp. Uppgifterna kan dock sparas längre om vi har ett legitimt behov av längre lagring, till exempel om det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller om lagringen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Bokföringshandlingar lagras i fem år fram till slutet av ett räkenskapsår för att uppfylla lagens krav på bokföring.

 

6. SÄKERHET

 

6.1     Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller försämring av personuppgifter och för att förhindra att uppgifterna blir kända för eller missbrukas av obehöriga personer.

6.2     Endast anställda med ett verkligt behov av tillgång till dina personuppgifter för att slutföra sitt arbete har denna tillgång.

 

7. KONTAKTUPPGIFTER

 

7.1     MakesYouLocal är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via www.makesyoulocal.com/sv.

7.2     Om du har några frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy eller om du vill använda en eller flera av dina rättigheter enligt punkt 4, vänliga kontakta: MakesYouLocal P/S, Østbanegade 123, 2100 København Ø, Danmark –
Telefon: +45 69 91 80 06 – E-post:
info@makesyoulocal.com

8. ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

 

8.1     Om vi gör betydande ändringar i vår integritetspolicy kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på www.makesyoulocal.com/sv.