Skip to content

PRIVACY POLICY

1. BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1 Šioje asmens duomenų tvarkymo politikoje („Privatumo politika“) išsamiai aprašoma, kaip MakesYouLocal P/S, Østbanegade 123, 2100 København Ø, Danija („MakesYouLocal“) renka ir apdoroja informaciją apie jus.

1.2 Privatumo politika taikoma asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos renkame MakesYouLocal svetainėje www.makesyoulocal.com.

1.3 MakesYouLocal yra jūsų asmens duomenų valdytojas. Visais klausimais naudokite 7 punkte nurodytus kontaktinius duomenis.

2. KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME, KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIU TEISINIU PAGRINDU JIE TVARKAMI

 

2.1 Kai lankotės www.makesyoulocal.com, automatiškai renkame informaciją apie jus ir jūsų naudojimąsi www.makesyoulocal.com, pvz., kokio tipo naršyklę naudojate, kokius paieškos terminus naudojate www.makesyoulocal.com, jūsų IP adresą (įskaitant jūsų tinklo vietą) ir informaciją apie kompiuterį.

2.1.1 Tikslas yra optimizuoti vartotojo patirtį ir www.makesyoulocal.com veikimą, taip pat vykdyti tikslinę rinkodarą, įskaitant pakartotinį taikymą per Facebook ir Google. Šis duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galėtume siekti savo interesų tobulinti www.makesyoulocal.com ir rodyti jums aktualius pasiūlymus.

2.1.2 Teisinis šio duomenų tvarkymo pagrindas yra ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

2.2 Kai perkate prekę arba bendraujate su mumis www.makesyoulocal.com, galime rinkti jūsų pačių pateiktus duomenis, pvz., vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, mokėjimo būdą, informaciją apie tai, kokius produktus perkate ir kuriuos grąžinote (jei taikoma), pristatymo užklausos ir IP adresas, iš kurio pateiktas užsakymas.

2.2.1 Tikslas yra, kad galėtume tiekti jūsų užsakytas prekes ir kitaip įvykdyti su jumis sudarytą sutartį, įskaitant galimybę administruoti jūsų teises grąžinti prekes ir pateikti pretenzijas dėl prekių nekokybiškumo. Taip pat galime apdoroti informaciją apie jūsų pirkinį, kad atitiktume teisinius reikalavimus, įskaitant buhalterinę apskaitą ir sąskaitas. Jūsų IP adresas bus užregistruotas perkant šiuo tikslu, taip pat tam, kad galėtume įgyvendinti savo interesus ir užkirsti kelią sukčiavimui.

2.2.2 Teisinis šio duomenų tvarkymo pagrindas yra ES BDAR, 6 straipsnio 1 dalies b, c ir f punktai.

2.3 Kai užsiprenumeruojate mūsų naujienlaiškį, renkame duomenis apie jūsų vardą, el. pašto adresą ir telefono numerį (jei taikoma).

2.3.1 Tikslas yra siekti mūsų interesų, kad galėtume siųsti jums naujienlaiškius.

2.3.2 Teisinis šio duomenų tvarkymo pagrindas yra ES BDAR, 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

3. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

 

3.1 Duomenys gali būti perduoti išoriniams partneriams, kurie tvarko duomenis mūsų vardu. Mes naudojame išorinius partnerius, pvz., techniniam www.makesyoulocal.com veikimui ir tobulinimui, informacinių naujienlaiškių publikavimui ir tikslinei rinkodarai (įskaitant pakartotinį taikymą). Šios įmonės yra duomenų tvarkytojai, dirbantys pagal mūsų nurodymus ir tvarko duomenis, kurių duomenų valdytojai esame mes. Duomenų tvarkytojai negali naudoti informacijos jokiu kitu tikslu, išskyrus susitarimo su mumis vykdymą, be to, jiems taikoma konfidencialumo sutartis dėl duomenų. Su visais duomenų tvarkytojais, kurie mūsų vardu tvarko asmens duomenis, sudarėme rašytines duomenų tvarkymo sutartis.

3.2 Du iš šių duomenų tvarkytojų, Google Analytics (iš Google LLC) ir Facebook Inc., yra įsisteigę JAV. Būtinos garantijos duomenų perdavimui į JAV buvo užtikrintos duomenų tvarkytojo sertifikatu pagal ES-JAV privatumo skydo; ES BDAR 45 straipsnį.

3.2.1 „Google LLC“ sertifikato kopiją galite rasti čia: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.2.2 „Facebook Inc.’s“ sertifikato kopiją galite rasti čia: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

4. JŪSŲ TEISĖS

4.1 Siekdami užtikrinti jūsų duomenų tvarkymo skaidrumą, mes, duomenų valdytojas, privalome jus informuoti apie jūsų teises.

4.2 Prieigos teisė

4.2.1 Jūs turite teisę bet kuriuo metu prašyti, kad mes pateiktume informaciją, pvz., kokius duomenis apie Jus užregistravome, kokiu tikslu registruojami jūsų duomenys, kokios yra asmens duomenų kategorijos ir duomenų gavėjai (jei taikoma) ir informacija apie duomenų šaltinį.

4.2.2 Jūs turite teisę gauti asmens duomenų, kuriuos mes tvarkome apie jus, kopiją. Jei norite gauti savo asmens duomenų kopiją, turite atsiųsti raštišką prašymą info@makesyoulocal.com. Jūsų gali būti paprašyta patvirtinti, kad esate tas asmuo, kuriuo tariatės.

4.3 Teisė į ištaisymą

4.3.1 Jūs turite teisę, kad mes ištaisytume neteisingus Jūsų asmens duomenis. Jei sužinotumėte, kad mūsų užregistruotoje informacijoje apie Jus yra klaida, prašome pateikti mums raštišką prašymą, kad informacija būtų ištaisyta.

4.4 Teisė į duomenų ištrynimą

4.4.1 Tam tikrais atvejais turite teisę, kad mes ištrintume visą savo asmeninę informaciją arba jos dalį, pvz., jei atšaukiate savo sutikimą ir mes neturime kito teisinio pagrindo tęsti duomenų tvarkymą. Jei būtinas tolesnis jūsų duomenų tvarkymas, pvz., kad galėtume vykdyti savo teisinius įsipareigojimus arba pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus, mes neprivalome ištrinti jūsų asmens duomenų.

4.5     Teisė apriboti duomenų tvarkymą iki saugojimo

4.5.1   Tam tikrais atvejais turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik saugojimui, pvz., jei manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie jus yra neteisinga.

4.6     Teisė į duomenų perkėlimą

4.6.1   Tam tikrais atvejais turite teisę gauti asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir teisę perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.

4.7 Teisė prieštarauti

4.7.1 Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant bet kokį profiliavimą, kad galėtume nukreipti mūsų tiesioginę rinkodarą, nes toks duomenų tvarkymas atliekamas remiantis mūsų teisėtais interesais, žr. 2.1 ir 2.3 punktus. Jei nenorite, kad mes naudotume jūsų asmens duomenis tiesioginei rinkodarai ir profiliavimui, turite ištrinti slapukus (angl. cookies).

4.7.2 Be to, dėl su jūsų asmenine padėtimi susijusių priežasčių turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remdamiesi mūsų teisėtais interesais, žr. 2.1 ir 2.3 punktus.

4.8     Teisė atšaukti sutikimą

4.8.1 Jūs turite teisę bet kada atšaukti mums duotą sutikimą tvarkyti tam tikro tipo asmens duomenis, įskaitant elektroninių pranešimų siuntimą.

4.9     Teisė pateikti skundą

4.9.1 Jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą vietos duomenų apsaugos agentūrai dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo. Vietinę duomenų apsaugos agentūrą, įskaitant kontaktinę informaciją, rasite paspaudę šią nuorodą: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lt#member-lt. Kadangi MakesYouLocal yra valdoma iš Danijos, taip pat kviečiame susisiekti su Datatilsynet, www.datatilsynet.dk

5. ASMENS DUOMENŲ IŠTRINIMAS

 

5.1 Duomenys, surinkti apie tai, kaip naudojatės www.makesyoulocal.com, žr. 2.1 punktas, bus ištrinti ne vėliau kaip praėjus vieneriems metams po paskutinio www.makesyoulocal.com naudojimo.

5.2 Duomenys, surinkti dėl to, kad užsiprenumeravote mūsų naujienlaiškį, bus ištrinti, kai bus atšauktas jūsų sutikimas gauti naujienlaiškį, nebent turėsime kitų duomenų tvarkymo pagrindų.

5.3     Duomenys, surinkti dėl pirkimo, kurį atlikote www.makesyoulocal.com, žr. 2.2 punktą, paprastai ištrinami praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais pirkote, pabaigos. Tačiau duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei turime teisėtą ilgesnio saugojimo poreikį, pvz., jei tai būtina teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar ginti, arba jei saugojimas yra būtinas, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus. Apskaitos dokumentai saugomi penkerius metus iki ataskaitinių metų pabaigos, kad būtų laikomasi įstatymų reikalavimų dėl buhalterinės apskaitos.

6. SAUGUMAS

 

6.1 Mes įdiegėme tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, siekdami užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, praradimui, pakeitimui ar pablogėjimui ir neleisti, kad duomenys taptų žinomi neįgaliotiems asmenims arba kad jais piktnaudžiautų.

6.2 Šią prieigą turi tik tie darbuotojai, kuriems iš tikrųjų reikia prieigos prie jūsų asmens duomenų, kad galėtų atlikti savo darbą.

7. KONTAKTINIAI DUOMENYS

 

7.1 MakesYouLocal yra asmens duomenų, surinktų per www.makesyoulocal.com, duomenų valdytojas.

7.2 Jei turite klausimų ar pastabų dėl šios Privatumo politikos arba norite pasinaudoti viena ar keliomis savo teisėmis, kaip aprašyta 4 punkte, susisiekite su mumis: MakesYouLocal P/S, Livjægergade 17B, 2100 København Ø, Danija – Telefonas: 69 91 80 06 – Email: info@makesyoulocal.com

8. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 

8.1 Jei atliksime kokių nors reikšmingų privatumo politikos pakeitimų, apie tai būsite informuoti kito apsilanko metu www.makesyoulocal.com.