Skip to content

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto zásady zpracování osobních údajů ("Zásady ochrany osobních údajů") podrobně popisují, jak společnost MakesYouLocal P/S, Østbanegade 123, 2100 København Ø, Dánsko ("MakesYouLocal") shromažďuje a zpracovává vaše údaje.

 

1.2 Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje, které nám poskytnete nebo které shromažďujeme na webových stránkách MakesYouLocal, www.makesyoulocal.com.

 

1.3 Společnost MakesYouLocal je správcem vašich osobních údajů. Pro veškeré dotazy používejte kontaktní údaje uvedené v bodě 7.

 

 2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME, PRO JAKÉ ÚČELY A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ JE ZPRACOVÁVÁME

2.1 Když navštívíte stránky www.makesyoulocal.com, automaticky shromažďujeme informace o vás a o tom, jak stránky www.makesyoulocal.com používáte, např. jaký typ prohlížeče používáte, jaké zadáváte vyhledávací výrazy na stránkách www.makesyoulocal.com, vaši IP adresu (včetně umístění v síti) a informace o vašem počítači.

 

2.1.1 Účelem je optimalizace uživatelského prostředí a fungování www.makesyoulocal.com, jakož i provádění cíleného marketingu, včetně retargetingu prostřednictvím Facebooku a Googlu. Toto zpracování údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli sledovat naše zájmy na zlepšování stránek www.makesyoulocal.com a zobrazování relevantních nabídek.

 

2.1.2 Právním základem pro toto zpracování údajů je obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), čl. 6, odst. 1 písm. f).

 

2.2 Když si zakoupíte produkt nebo s námi komunikujete na www.makesyoulocal.com, můžeme shromažďovat údaje, které nám sami poskytnete, např. jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, způsob platby, informace o tom, které produkty jste zakoupili a vrátili (pokud je to relevantní), požadavky na doručení a IP adresu, ze které byla objednávka odeslána.

 

2.2.1 Účelem je, abychom mohli dodat vámi objednané produkty a jinak plnit naši smlouvu s vámi, včetně toho, abychom mohli spravovat vaše práva na vrácení produktů a podávání reklamací vadného produktu. Informace o vašem nákupu můžeme zpracovávat také proto, abychom mohli splnit zákonné požadavky, včetně vedení účetnictví a účetních dokladů. Za tímto účelem bude při nákupu registrována vaše IP adresa a také proto, abychom mohli sledovat naše zájmy v oblasti prevence podvodů.

 

2.2.2 Právním základem pro toto zpracování údajů je GDPR EU, článek 6, odstavec 1, písmena b), c) a f).

 

2.3 Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, shromažďujeme údaje týkající se vašeho jména, e-mailové adresy a telefonního čísla (pokud je k dispozici).

 

2.3.1 Účelem je sledování našich zájmů, abychom vám mohli zasílat informační e-maily.

 

2.3.2 Právním základem pro toto zpracování údajů je nařízení EU o ochraně osobních údajů, čl. 6, odst. 1, písm. f).

 

3. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Údaje mohou být předávány externím partnerům, kteří je zpracovávají pro naši společnost. Externí partnery využíváme např. pro technický provoz a vylepšování stránek www.makesyoulocal.com, zveřejňování newsletterů a cílený marketing (včetně retargetingu). Tyto společnosti jsou zpracovateli údajů, kteří pracují podle našich pokynů a zpracovávají údaje, jejichž správcem jsme my. Zpracovatelé údajů nesmějí údaje používat k jiným účelům než k plnění smlouvy s námi a vztahují se na ně dohody o mlčenlivosti o údajích. Se všemi zpracovateli údajů, kteří zpracovávají osobní údaje naším jménem, jsme uzavřeli písemné smlouvy o zpracování údajů.

 

3.2 Dva z těchto zpracovatelů údajů, Google Analytics (společnosti Google LLC) a Facebook Inc. mají sídlo v USA. Potřebné záruky pro předávání údajů do USA byly zajištěny prostřednictvím certifikace zpracovatele údajů v rámci ochrany EU-U.S. Privacy Shield, viz článek 45 nařízení EU o ochraně osobních údajů.

 

3.2.1 Kopii certifikace společnosti Google LLC naleznete zde: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

 

3.2.2 Kopii certifikace společnosti Facebook Inc. naleznete zde: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

 

 

4. VAŠE PRÁVA

4.1 Abychom zajistili transparentnost zpracování vašich údajů, musíme vás jako správce údajů informovat o vašich právech.

 

4.2 Právo na přístup

 

4.2.1 Máte právo kdykoli požádat o poskytnutí informací týkajících se např. toho, jaké údaje o vás evidujeme, k jakému účelu evidence údajů slouží, jaké jsou kategorie osobních údajů a příjemci údajů (pokud existují) a informace o zdroji údajů.

 

4.2.2 Máte právo získat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Pokud chcete získat kopii svých osobních údajů, musíte zaslat písemnou žádost na adresu info@makesyoulocal.com. Můžete být požádáni, abyste doložili, že jste osoba, za kterou se vydáváte.

 

4.3 Právo na opravu

 

4.3.1 Máte právo na to, abychom opravili nesprávné osobní údaje, které se vás týkají. Pokud zjistíte, že v údajích, které o vás evidujeme, je chyba, žádáme vás, abyste nám podali písemnou žádost, abychom mohli údaje opravit.

 

4.4 Právo na vymazání

 

4.4.1 V určitých případech máte právo na to, abychom všechny vaše osobní údaje nebo jejich část vymazali, např. pokud odvoláte svůj souhlas a my nemáme jiný právní základ pro další zpracování údajů. Pokud je další zpracování vašich údajů nezbytné, např. abychom mohli plnit naše právní povinnosti nebo abychom mohli uplatňovat, vykonávat nebo obhajovat právní nároky, nejsme povinni vaše osobní údaje vymazat.

 

4.5 Právo na omezení uchovávání

 

4.5.1 V určitých případech máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů pouze na uchovávání, např. pokud se domníváte, že informace, které o vás zpracováváme, jsou nesprávné.

 

4.6 Právo na přenositelnost údajů

 

4.6.1 V určitých případech máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci.

 

4.7 Právo vznést námitku

 

4.7.1 Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně případného profilování prováděného za účelem zacílení našeho přímého marketingu, neboť toto zpracování je prováděno na základě našich oprávněných zájmů, viz body 2.1 a 2.3. Pokud si nepřejete, abychom vaše osobní údaje používali pro účely přímého marketingu a profilování, musíte vymazat vaše soubory cookie.

 

4.7.2 Kromě toho máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší osobní situace proti zpracování vašich osobních údajů, které provádíme na základě našich oprávněných zájmů, srov. body 2.1 a 2.3.

 

4.8 Právo odvolat souhlas

 

4.8.1 Máte právo kdykoli odvolat souhlas, který jste nám udělili k provedení daného typu zpracování osobních údajů, včetně zasílání elektronických sdělení.

 

4.9 Právo podat stížnost

 

4.9.1 Máte právo kdykoli podat stížnost na naše zpracování vašich osobních údajů místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi. Místní agenturu pro ochranu údajů včetně kontaktních údajů naleznete prostřednictvím následujícího odkazu: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Vzhledem k tomu, že společnost MakesYouLocal je provozována z Dánska, můžete se také obrátit na společnost Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.

 

5. VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Údaje shromážděné v souvislosti s vaším používáním stránek www.makesyoulocal.com, viz bod 2.1, budou vymazány nejpozději jeden rok po vašem posledním použití stránek www.makesyoulocal.com.

 

5.2 Údaje shromážděné v souvislosti s vaším přihlášením k odběru našeho newsletteru budou vymazány, jakmile bude váš souhlas se zasíláním newsletteru odvolán, pokud nebudeme mít jiné důvody pro zpracování těchto údajů.

 

5.3 Údaje shromážděné v souvislosti s nákupem, který jste provedli na www.makesyoulocal.com, viz bod 2.2, budou obvykle vymazány tři roky po skončení kalendářního roku, ve kterém jste nákup provedli. Údaje však mohou být uchovávány déle, pokud máme oprávněnou potřebu delšího uchovávání, např. pokud je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo pokud je uchovávání nezbytné, abychom mohli plnit naše právní povinnosti. Účetní doklady uchováváme po dobu pěti let do konce účetního období, abychom splnili požadavky zákona týkající se vedení účetnictví.

 

6. ZABEZPEČENÍ

6.1 Zavedli jsme adekvátní a vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom zabránili náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, úpravě nebo poškození osobních údajů a abychom zabránili tomu, že se o údajích dozví nebo je zneužijí neoprávněné osoby.

 

6.2 Přístup k vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci, kteří jej skutečně potřebují k výkonu své práce.

 

7. KONTAKTNÍ ÚDAJE

7.1 MakesYouLocal je správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím www.makesyoulocal.com.

 

7.2 Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo chcete využít jedno nebo více svých práv popsaných v bodě 4, obraťte se prosím na MakesYouLocal P/S, Livjægergade 17B, 2100 København Ø, Dánsko – Telefon: 69 91 80 06 – Email: info@makesyoulocal.com ​

8. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Pokud provedeme jakékoli významné změny Zásad ochrany osobních údajů, budete o tom informováni při své příští návštěvě stránek www.makesyoulocal.com.