Skip to content

PRIVACY POLICY

1. ALGEMEEN​

1.1   Dit beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (het "Privacybeleid") beschrijft hoe MakesYouLocal P/S, Østbanegade 123, 2100 København Ø, Denemarken ("MakesYouLocal") informatie over u verzamelt en verwerkt.

1.2   Het Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, of die wij verzamelen op de website van MakesYouLocal, www.makesyoulocal.com/nl/.

1.3   MakesYouLocal is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Gebruik de contactgegevens vermeld onder punt 7 voor alle vragen

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WE VERZAMELEN, VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE RECHTSGRONDSLAG ZE WORDEN VERWERKT

2.1 Wanneer u www.makesyoulocal.com/nl/ bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie over u en uw gebruik van www.makesyoulocal.com/nl/, bijvoorbeeld welk type browser u gebruikt, welke zoektermen u gebruikt op www.makesyoulocal.com/nl/ uw IP-adres (inclusief uw netwerklocatie) en informatie over uw computer.

2.1.1 Het doel is om de gebruikerservaring en de werking van www.makesyoulocal.com/nl/ te optimaliseren, alsmede om gerichte marketing uit te voeren, waaronder retargeting via Facebook en Google. Deze verwerking van gegevens is noodzakelijk om onze belangen te kunnen behartigen bij het verbeteren van www.makesyoulocal.com/nl/ en het tonen van relevante aanbiedingen.

2.1.2 De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is de EU General Data Protection Regulation (GDPR), artikel 6, lid 1, punt f).

2.2 Wanneer u een product koopt of met ons communiceert op www.makesyoulocal.com/nl/, verzamelen wij mogelijk de gegevens die u zelf verstrekt, bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalmethode, informatie over welke producten u koopt en heeft geretourneerd (indien van toepassing), leveringsverzoeken en het IP-adres van waaruit de bestelling is geplaatst.

2.2.1 Het doel is dat wij de door u bestelde producten kunnen leveren en anderszins onze overeenkomst met u kunnen nakomen, waaronder het beheren van uw rechten om artikelen te retourneren en claims voor defecte goederen in te dienen. Wij kunnen ook informatie over uw aankoop verwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder boekhouding en administratie. Voor dit doel wordt uw IP-adres bij aankopen geregistreerd en kunnen wij onze belangen ter voorkoming van fraude behartigen.

2.2.2 De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is de EU GDPR, artikel 6, lid 1, punten b), c) en f).

2.3 Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij gegevens over uw naam, e-mailadres en telefoonnummer (indien van toepassing).

2.3.1 Het doel is het behartigen van onze belangen om u nieuwsbrieven te kunnen sturen.

2.3.2 De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is de EU GDPR, artikel 6, lid 1, punt f).​

  1. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1 Gegevens kunnen worden doorgegeven aan externe partners die de gegevens namens ons verwerken. Wij maken gebruik van externe partners voor bijvoorbeeld de technische werking van en verbeteringen aan www.makesyoulocal.com/nl/, de publicatie van nieuwsbrieven en gerichte marketing (inclusief retargeting). Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers die in onze opdracht werken en zij verwerken gegevens waarvan wij de gegevensbeheerder zijn. De gegevensverwerkers mogen de informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van hun overeenkomst met ons, en zij zijn onderworpen aan een vertrouwelijkheidsovereenkomst met betrekking tot de gegevens. Wij hebben schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten met alle gegevensverwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken.

3.2 Twee van deze gegevensverwerkers, Google Analytics (van Google LLC) en Facebook Inc., zijn gevestigd in de VS. De noodzakelijke garanties voor de doorgifte van gegevens naar de VS zijn gewaarborgd via de certificering van de gegevensverwerker in het kader van het EU-VS-privacyschild, cf. EU GDPR artikel 45.

3.2.1   Een kopie van de certificering van Google LLC vindt u hier: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.2.2   Een kopie van de certificering van Facebook Inc. vindt u hier: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

4. UW RECHTEN

4.1 Met het oog op transparantie bij de verwerking van uw gegevens moeten wij u als verantwoordelijke voor de verwerking informeren over uw rechten.

4.2 Recht op toegang

4.2.1 U hebt het recht om te allen tijde informatie te vragen over bijvoorbeeld welke gegevens wij over u hebben geregistreerd, welk doel de registratie van gegevens dient, welke categorieën persoonsgegevens en ontvangers van gegevens er zijn (indien van toepassing) en informatie over de bron van de gegevens.

4.2.2   U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt, moet u een schriftelijk verzoek sturen naar info@makesyoulocal.com. Er kan u gevraagd worden te documenteren dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

4.3 Recht op rectificatie

4.3.1 U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u door ons te laten rectificeren. Mocht u merken dat er een fout zit in de informatie die wij over u hebben geregistreerd, dan vragen wij u een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen zodat de informatie kan worden gecorrigeerd.

4.4 Recht op wissen

4.4.1 In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk door ons te laten wissen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt en wij geen andere rechtsgrond hebben om de verwerking van de gegevens voort te zetten. Indien verdere verwerking van uw gegevens noodzakelijk is, bijv. voor ons om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, zijn wij niet verplicht uw persoonsgegevens te wissen.

4.5 Recht op beperking van de verwerking tot opslag

4.5.1 In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken tot opslag, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de informatie die wij over u verwerken onjuist is.

4.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

4.6.1 In bepaalde gevallen hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

4.7 Recht op bezwaar

4.7.1 U hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, met inbegrip van eventuele profilering met het oog op gerichte direct marketing, aangezien deze verwerking plaatsvindt op basis van onze legitieme belangen, zie de punten 2.1 en 2.3. Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing en profilering, moet u uw cookies verwijderen.

4.7.2 Bovendien hebt u te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw persoonlijke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij uitvoeren op grond van onze legitieme belangen, zie de punten 2.1 en 2.3.

4.8 Recht om de toestemming in te trekken

4.8.1 U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, ook voor het verzenden van elektronische communicatie.

4.9     Recht om te klagen

4.9.1   4.9 Recht om een klacht in te dienen

4.9.1 U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de lokale gegevensbeschermingsautoriteit van uw land met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Via de volgende link vindt u uw lokale bureau voor gegevensbescherming inclusief contactgegevens: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Aangezien MakesYouLocal vanuit Denemarken wordt geëxploiteerd, kunt u ook contact opnemen met Datatilsynet, www.datatilsynet.dk

  1. WISSEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

5.1     5.1 Gegevens die zijn verzameld met betrekking tot uw gebruik van www.makesyoulocal.com/nl/, zie punt 2.1, worden uiterlijk één jaar na uw laatste gebruik vanaf www.makesyoulocal.com/nl/.

5.2     Gegevens die zijn verzameld in verband met uw abonnement op onze nieuwsbrief worden gewist wanneer uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief wordt ingetrokken, tenzij wij andere redenen hebben om de gegevens te verwerken.

5.3     Gegevens die zijn verzameld in verband met een aankoop die u hebt gedaan op www.makesyoulocal.com/nl/, zie punt 2.2, worden doorgaans drie jaar na afloop van het kalenderjaar waarin u uw aankoop hebt gedaan, gewist. Gegevens kunnen echter langer worden bewaard als wij een legitieme noodzaak hebben voor langere bewaring, bijvoorbeeld als dat nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of als bewaring noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Boekhoudkundige documenten worden vijf jaar bewaard tot het einde van een boekjaar, om te voldoen aan de eisen van de wet inzake boekhouding.

6. BEVEILIGING

 

6.1 Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om onopzettelijke of illegale vernietiging, verlies, wijziging of aantasting van persoonsgegevens te voorkomen en om te voorkomen dat de gegevens bekend worden bij of misbruikt worden door onbevoegden.

6.2 Alleen werknemers met een reële behoefte aan toegang tot uw persoonsgegevens om hun werk te voltooien, hebben deze toegang.

7. CONTACTGEGEVENS

 

7.1     MakesYouLocal is gegevensbeheerder van de persoonsgegevens die via www.makesyoulocal.com/nl/ worden verzameld.

7.2     7.2 Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit privacybeleid, of gebruik willen maken van een of meer van uw rechten zoals beschreven in punt 4, neem dan contact op met: MakesYouLocal P/S, Livjægergade 17B, 2100 København Ø, Denemarken - Telefoon: 69 91 80 06 - E-mail: info@makesyoulocal.com

  1. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

8.1     Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in het privacybeleid, wordt u daarvan op de hoogte gesteld bij uw volgende bezoek aan www.makesyoulocal.com/nl/.